Reklamační řád

Reklamační řád (RŘ TAKOS) platný od 1.1.2014

1. Rozsah záruky

Firma TAKOS s.r.o. (dále firma) poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů a u oprávněných reklamací uplatněných v záruční době se zavazuje bezplatně odstranit závady na produktech prodávaných ve svém internetovém i kamenném obchodě vyjma závad, na které se záruka nevztahuje. Při prověřování oprávněnosti reklamace bude firma postupovat dle pokynů výrobce nebo jeho zástupce. Odstranění závady je dle typu produktu realizováno výměnou produktu nebo výměnou vadného dílu nebo případně odstraněním závady v servisním středisku. Každá reklamace se vyřizuje zásadně v reklamačním řízení. Toto řízení zahajuje dodavatel na návrh zákazníka na základě předaného reklamačního listu.
 

2. Případy vyloučené ze záruky

Záruka se nevztahuje na škody způsobené:

 · neodborným použitím manipulací a nastavením výrobku a zařízení

 · použitím na základě špatného nebo nevhodného výběru

 · používaní v nepříznivých podmínkách: vysoké teplo, chlad, zvýšené množství prachu a slunečního světla, působení chemikálií a vlhkosti atd.

 · mechanickým poškozením, zvýšeným namáháním nebo opotřebením

 · překročení doby životnosti nebo použitelnosti

 · použití pro ochranu uživatele, případně splnění ochranné funkce (např. minimálně jedenkrát použito pro osobní ochranu a z toho vzniklé poškození při ochraně zdraví nebo života atd. není důvodem k reklamaci - zboží splnilo svůj účel)

· živelnými pohromami (vodou, ohněm, bleskem)

· jinými vnějšími vlivy (např. nestabilita elektrické sítě, přepěťové rázy, elektromagnetické nebo radioaktivní záření atd.).

 
3. Délka záruky

Standardní záruční doba je stanovena na 2 roky a vztahuje se pouze na výrobní vady, tj. vady, které byly na výrobku v okamžiku převzetí kupujícím. Výjimku tvoří zboží, které svým charakterem, stářím nebo opotřebením toto neumožňují. Pokud je na výrobku z důvodu bezpečnosti, spolehlivosti, bezzávadnosti atd. uveden datum spotřeby, záruka se vztahuje do uplynutí této lhůty v případě, že byly dodrženy podmínky stanovené pro skladování, případně nebyl porušen ochranný obal.

 
4. Kontrola dodávky

Kupující je povinen při převzetí zkontroloval obsah a neporušenost obalů dodávky při převzetí balíku od dopravce a podepsat dodací/přepravní list. Pokud je obal zásilky poškozen nebo nestandardně přelepen, dále pokud obsah dodávky není kompletní, zboží je poškozeno nebo zboží neodpovídá uvedenému na přiložené faktuře, reklamuje kupující zásilku přímo u řidiče dopravce zápisem v přepravním listě nebo na zvláštním formuláři či prostou formou zápisu o škodě a nechá si toto od dopravce/dodavatele potvrdit. Kupující je povinen informovat neodkladně dodavatele Takos s.r.o. o této skutečnosti bez zbytečného odkladu nejpozději do 24 hod, zaslat fotokopii zápisu o škodě, sepsanou s dopravcem a zajistit dodávku tak, aby dopravce a/nebo prodávající měli možnost ji překontrolovat. Pozdější reklamace na poškození nebo nekompletnost nemohou být uznány.

 
5. Místo uplatnění reklamace a kontaktní osoba

V případě poruchy nebo výskytu výrobní vady výrobku v záruční době, je místem uplatnění reklamace autorizované servisní středisko výrobce uvedené na záručním listě výrobce příslušného výrobku. Pokud u zboží není záruční list výrobce, ale pouze záruční list nebo faktura vystavená naší firmou, je místem uplatnění reklamace provozovna firmy TAKOS s.r.o.

 
6. Způsob uplatnění reklamace

Reklamaci je nutno uplatnit písemně na formuláři reklamačního listu, upozornění je možné předem avizovat telefonicky nebo osobně a poté zaslat a doručit neprodleně písemnou reklamaci spolu se zbožím. Na základě telefonické reklamace bez dalšího písemného dokladu nemůže firma začít reklamační řízení a nebude se dále tímto případem zabývat.

V žádosti o reklamaci je nutné uvést:

· kopii faktury, paragonu nebo jiného dokladu o nabytí reklamovaného zboží

· název reklamovaného zboží

· podrobný popis závady

Je nutné označit balík se zbožím k reklamaci slovem REKLAMACE a ten zašlete nebo doručte na adresu podle pokynů v bodě "Místo uplatnění reklamace" reklamačního řádu.

Důležité: Pokud nebude balík se zbožím k reklamaci viditelně označen slovem REKLAMACE, nemusí být převzat a může se odesílateli vrátit zpět.

Důležité: reklamované zboží v záruční lhůtě musí být k reklamaci dodáno kompletní (kabely, nabíječky, příslušenství, záslepky atd.), nesmí být mechanicky poškozeno a znečištěno a musí být řádně zabaleno nejlépe v originálním obalu. V opačném případě nemusí být zboží přijato k reklamaci.

 
7. Doprava reklamovaného zboží

Reklamované zboží musí zákazník dopravit osobně nebo zaslat na místo uplatnění reklamace. V případě zaslání postupujte podle instrukcí v bodě "Způsob uplatnění reklamace" reklamačního řádu. Je-li reklamace uznána jako oprávněná, bude po jejím vyřízení zákazník vyzván k odběru zboží. V případě potřeby může být po dohodě zboží zákazníkovi zasláno (poštou, balíkovými službami atd.).

8. Neoprávněná reklamace

Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů za prohlídku, kontrolu a testování podle aktuálního ceníku servisních výkonů vlastní nebo externí servisní organizace (600 CZK/za hod i započatou + náklady na materiál bez DPH, dopravné atd.).