Obchodní podmínky

Obchodní podmínky obchodní firmy Takos s.r.o. platné od 30. 3. 2020, dále OP Takos

 

I. Obecné ustanovení

Tyto obchodní podmínky (zkratka OP) upravují podmínky kupní smlouvy mezi prodávající a kupujícím (také odběratel, zákazník) pro objednávání zboží z internetového obchodu www.takos.cz. a kamenného obchodu, který provozuje prodávající TAKOS s.r.o., IČO 63995522, sídlo: Novákových 12/358, Praha 8.

8 

II. Forma a náležitosti objednávky

Prodávající dodá zboží na základě elektronické, písemné nebo telefonická či osobní objednávky a specifikace zákazníka. Prodávající není odpovědný za výběr a množství výrobků, který provedl kupující, neboť v dobré víře předpokládá, že objednavatel je právně svéprávný a výběr provedl o své svobodné vůli a odborných znalostí či zkušeností a své rozhodnutí potvrdil zasláním objednávky. Veškeré přijaté objednávky jsou považovány ze strany kupujícího za závazné i v případě, že kupující neuvede některý z údajů správně nebo je údaj zadán ve špatném tvaru.

Náležitosti objednávky jsou:

a) identifikace odběratele a místo dodání
b) číslo objednávky
c) specifikace objednávaného zboží
d) množství objednaného zboží
e) cena
f) datum dodávky    
g) způsob dopravy

Odesláním objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek a reklamačního řádu ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání platnou cenou objednaného zboží (včetně případných expedičních a dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. Pokud se cena zboží od objednání až do doby dodání výrazně změní, je prodávající oprávněn od objednávky odstoupit, pokud kupující nebude s novou cenou souhlasit. Pokud byla kupujícím zaplacena záloha, bude mu vrácena. Odeslanou objednávkou je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán.

 

III. Ověření objednávky

Prodávající je oprávněn jakoukoliv objednávku ověřit u kupujícího, odmítnout anebo nesplnit, zejména pokud se domnívá, že plněním by mohl poškodit své dobré jméno, má-li jakékoliv pochybnosti o úmyslech kupujícího (pramenící zejména z veřejných registrů dlužníků, obchodní historie, odmítnutí převzetí nějaké dřívější zakázky, neuhrazené závazky po lhůtě splatnosti vůči prodávajícímu, překročení úvěrového rámce vedeného u prodávajícího atd.). Prodávající může odmítnout plnění objednávky, pokud by si tím mohl zhoršit svou ekonomickou situaci.

 

IV. Potvrzení objednávky

Prodávající potvrdí kupujícímu písemně přijatou objednávku zasláním potvrzení mailem, faxem, dopisem nebo ve výjimečném případě i telefonicky, popřípadě plněním objednávky a vystavením průvodního nebo prodejního dokladu ke zboží. Potvrzení objednávky se provádí neprodleně dle provozních možností prodávajícího. Za podstatnou změnu nabídky a smlouvy jsou považovány požadavky kupujícího na nestandartní zboží nebo zboží s jinými rozměry, velikosti, barevnosti, materiálové skladbě atd. než je uvedeno v katalogu, nabídce, na e-shopu prodávajícího nebo jiné služby, prodávajícím neposkytované. Prodávající si vyhrazuje právo na odmítnutí požadavkům na jiné barvy, materiály, vlastnosti, velikosti, rozměry atd., které nejsou standardně u výrobku nabídnuty. V případě zadané objednávky s vlastním odběrem je objednávka v případě připraveného zboží automaticky dodavatelem zrušena a mění se na rezervaci zboží s lhůtou odběru na prodejně do 7 dnů s možností prohlédnutí a vyzkoušení.

 

V. Dodací podmínky, termín

Místem plnění je adresa provozovny prodávajícího viz kontakty, neuvede-li kupující do objednávky místo jiné nebo nezvolí-li osobní vyzvednutí v provozovnách prodávajícího po předchozí telefonické domluvě. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího dnem dodání a zaplacení zboží podle toho, co nastane později. Prodávající dodá zboží do 7 pracovních dní, pokud ho má na skladě, nejpozději však do 30 pracovních dní, po doručení platné objednávky na adresu, faxem nebo e-mailem. V některých případech může prodávající prodloužit dodání až na 4 měsíce ev. na lhůtu stanovenou výrobcem/dodavatelem, zvláště pokud se jedná o zboží vyráběné na zakázku kupujícího. Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že tato dodatečná lhůta bude překročena, vyjma případu, kdy se zboží vyrábí speciálně na objednávku kupujícího, neboť takovou objednávku nelze zrušit ani od ní odstoupit. V případě, že kupující odstoupí svévolně od kupní smlouvy nebo zboží nepřebere od dopravce je povinnen zaplatit min. 2500 Kč smluvní poplatek a je vystaven možnosti účtování smluvní pokuty ve výši třiceti procent z kupní ceny a náhrady vzniklé škody.

Prodejce si vyhrazuje právo prodávat souběžně v různých typech prodejních kanálů a různou formou. Prodejce je schopen dodávat zboží pouze do vyčerpání skladových zásob. Z toho důvodu je označení skladové dostupnosti pouze orientační a může být ve výjimečných případech vyprodáno dříve, než je objednávka od zákazníka doručena, resp. zpracována.

 

VI. Platební podmínky, slevy, ceny

Kupní cena zboží je splatná při převzetí zboží, popřípadě před odesláním zboží, nebo ve lhůtě splatnosti. Základním způsoben platby za zboží je v hotovosti nebo na dobírku, popřípadě na základě výzvy k úhradě před odesláním zboží převodem na účet. Další možností je možná platba předem na účet se stanovenou splatností na základě faktury. V případě prodlení se zaplacením kupní ceny za zboží je Kupující povinen zaplatit prodávajícímu smluvní poplatek 2500 Kč a pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení včetně smluvní pokuty ve výši třiceti procent z ceny zboží dodaného zboží. Variantu platby schvaluje prodávající. Stálým zákazníkům nebo při větším odběru, mohou být poskytovány slevy na základě rámcové smlouvy. Tyto slevy budou zveřejňovány na internetových stránkách prodávajícího nebo jsou dohodnuty individuálně. Ceny jsou stanoveny dle vyhlášeného ceníku, v internetovém obchodě jsou uvedeny u jednotlivého zboží. U nadměrných velikostí nebo speciálních provedení jsou účtovány příplatky. Změny cen se projeví na internetovém obchodě okamžitě, zveřejněním nového ceníku se ruší ceník starý a jakékoliv cenové nabídky poskytnuté před platností nového ceníku, pokud není v nabídce nebo smlouvě stanoveno jinak. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího upozornění.

 

VII. Ochrana osobních dat

Prodávající zpracovává osobní údaje zákazníků pouze pro plnění objednávek a potřebu marketingu. Prodávající se zavazuje všem svým stávajícím i budoucím zákazníkům, že data uvedená zákazníkem při registraci nebudou poskytnuta třetí osobě s výjimkou případů, kdy je potřeba součinnosti třetích osob při plnění objednávky (přepravci, obchodní zástupci, montéři, dodavatelé atd.) a subjektů přímo nebo nepřímo ovládaných prodávajícím. Zasláním objednávky, poptávky či dotazu kupující vyjadřuje svůj souhlas se zpracováním zaslaných údajů ve smyslu tohoto bodu.

 

VIII. Výměna zboží a odstoupení od smlouvy

V případě, že kupující po obdržení zboží zjistí, že mu nevyhovuje velikost či barva má možnost do 14 dnů od dodání požádat prodávajícího o výměnu zboží. Vrácení zboží lze provést, pouze v případě, že bude kompletní včetně dokumentů ke zboží, zabaleno v originálním balení a bude nepoužívané. Kupujícímu bude proti vrácenému zboží vydáno nové zboží. Kupující nemá právo na výměnu zboží či vrácení peněz pokud zboží bude používané, znečištěné nebo jakkoliv poškozené jeho nesprávným uskladněním, použitím nebo ošetřením. V případě objednávky v elektronickém obchodě se zbožím dodaným zásilkovou službou, může kupující, který je spotřebitelem dle zákona do 14-ti dnů od smlouvy odstoupit a vrátit na vlastní náklady nepoužité, kompletní, se zbožovými dokumenty a jinak neznehodnocené zboží prodávajícímu. Formulář ZDE. Vrácené zboží je možné vyměnit za jiné. U zboží osobně vybraného a zakoupeného v "kamenné" prodejně nebo nakoupeného v kamenné prodejně po předchozí rezervaci, nemá kupující automatické právo na vrácení ani na výměnu zboží. Kupující nemá právo na odstoupení od smlouvy a na vrácení peněz v případě, že je objednávka sepsána na provozovně prodávajícího nebo se jedná o speciální zboží objednané pro zákazníka nebo je zboží upraveno speciálně dle požadavků zákazníka. V případě, že kupující (mimo zákonného možnosti v zákonné lhůtě pro spotřebitele) odstoupí svévolně od kupní smlouvy nebo zboží nepřebere od dopravce je povinen zaplatit smluvní poplatek minimálně 2500 Kč (100 eur) bez DPH a je vystaven možnosti účtování smluvní pokuty ve výši třiceti procent z kupní ceny a náhrady vzniklé škody.

 

IX. Zápůjčka vzorků

Na základě požadavku a po posouzení mohou být institucionálnímu zákazníkovi poskytnuty zúčtovatelné vzorky na dobu maximálně 14 dní, pokud tato lhůta nebude dohodnuta jinak. Zákazník je povinen poskytnuté vzorky chránit před zničením, poškozením a ztrátou. V případě jejich použití pro ochranu osob, poškození, zničení nebo ztráty je povinen dle těchto obchodních podmínek a zákonných ustanovení tyto uhradit v plné výši dle aktuálního ceníku společnosti.

 

X. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické nebo písemné objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto jinak. Odešle-li kupující objednávku po dni, v němž došlo ke změně podmínek, platí, že se změnou souhlasí.

Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky. Případné spory mezi Prodávajícíma Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující  –  spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím evropské on-line platformy ADR platformy. Další informace o mimosoudním řešení sporů naleznete zde.  Pro předejití administrativních procesů Vám navrhujeme nejdříve kontakt na manažera kvality firmy Takos, který s Vámi Váš případ v rychlosti vyřeší.

Pojem "Výprodej": Zboží, které je do této kategorie zařazováno není použité nebo poškozené. Může se jednat o zboží z dlouhodobých zásob, přebytků, nestandardního vyhotovení atd. a nevztahuje se na něj záruka. Jedná se o akce limitované "do vyprodání zásob".

Pojem "Zvýhodněná cena a AKCE": je nabídka standardního zboží, u něhož jsme dosáhli snížením nákladů nižší konečné ceny.

Dodatek bodu VI. Platební podmínky, slevy, ceny:

Základní ceny se řídí platnými ceníky. Ve zvláštním případě mohou stanoveny dohodou, ve vystavené nabídce nebo v kupní smlouvě. Ceny v Kč bez DPH. Ceny v EUR bez DPH (přepočítáno kurze ČNB v den fakturace)

Doprava zboží do 30 kg a doběrečné po celé ČR v ceně objednávky zboží v případě zálohové platby nad 2479 Kč  (nebo dle akční nabídky), v případě platby dobírkou nebo platby se splatností nad 5000 Kč. (ceny bez DPH 21%)

Poplatek za dobírku činí 39 Kč. Cena dopravy do 30 kg je 79 Kč, cena dopravy do 39,99 kg je 190 Kč, cena doprava do 79,99 kg je 380 Kč, cena dopravy do 119,99 kg je 570 Kč. (ceny bez DPH 21%)

Dopravu po celé ČR realizujeme se společností DPD - Sledování zásilek - Avizování mailem nebo SMS nebo se společností GLS - Sledování zásilek - Avizování mailem.

Doprava zboží po celé SR v ceně objednávky zboží nad 5000 € (nebo dle akční nabídky). Cena dopravy 5,7 € do 10 kg, poplatek za dobírku 1,6 €. (ceny bez DPH).

Dopravu do celé SR realizujeme se společností GLS - Sledování zásilek - Avizování mailem.

Veškeré nabídky firmy TAKOS s.r.o. jsou v cenách bez DPH a obchody jsou uzavírány v rámci "Obchodních podmínek firmy TAKOS s.r.o.". (OP TAKOS), které najdete na internetových stránkách. Při reklamaci dodávek nebo zboží postupujte podle Reklamačního řádu, který najdete tamtéž. Dnem vydání ceníku pozbývají platnost veškeré předchozí nabídky. Firma TAKOS si vyhrazuje právo na jakékoliv změny cen bez předchozího upozornění.

 

Náš sortiment

Hlavní menu

Statické stránky

 

Takos nesouhlasí s útokem na Ukrajinu

 

Takos® - Spolehlivý dodavatel ochranný pracovní oděvů a OOPP

 

Registrujte se

Takos e-shop registrace www.takos.cz

... a šetřete

 

TAKOS - novinka a zajímavosti na sociální síti FACEBOOK

 

 Takos podporuje

"Ověřeno zákazníky"

Takos® - Ověřený dodavatel ochranný pracovní oděvů a OOPP