Chemická odolnost ochranných pracovní rukavic značky DELTA PLUS (VENITEX)

Ochranné protichemické rukavice firmy DELTA PLUS, dříve známé pod značkou VENITEX, jsou vyráběny speciálně pro manipulaci s chemikáliemi. Níže uvedená tabulka přináší pouze všeobecké informace, ve kterých nejsou zohledněny další existijící faktory na pracovišti jako je např. teplota, koncentrace chemické látky, hustota, doba působení chemikálie atd.

Je důrazně doporučeno rukavice před použitím vyzkoušet ve specifických podmínkách místa použití.

Vysvětlivky k chemické odolnosti: 3 hvězdičky - skvělá, 2 hvězdičky - dobrá, 1 hvězdička - malá, bez údaje - špatná (nebo netestováno)

Takos® - Chemické odolnosti ochranných pracovních rukavic Delta Plus

 

Jak se poznají chemické rukavice?
Hledejte schvalovací značku CE a piktogram s "kádinka s kapalinou" s označením EN 374-1, které osvědčují odolnost proti chemikáliím.

 

Není Vám jasné jaké rukavice použít při manipulaci s určitou chemikálií?
Chemických látek najdete velké množství a odolnost proti nejběžnějším najdete v tabulce výše. Na výrobu rukavic se nejčastěji používají následující materiály: latex, nitrilový kaučuk, neoprénový kaučuk a PVC.

 

Chemická odolnost rukavice se testuje pomocí 18 zkušebních chemických činidel:

 

A Methanol 67-56-1 Primární alkohol
B Aceton 67-64-1 Keton
C Acetonitril 75-05-8 Nitrilová sloučenina
D Dichlormethan 75-09-2 Chlorovaný parafín
E Sirouhlík 75-15-0 Organická sloučenina obsahující síru
F Toluen 108-88-3 Aromatický uhlovodík
G Diethylamin 109-89-7 Amin
H Tetrahydrofuran 109-99-9 Heterocyklická a etherová sloučenina
I Ethylacetát 141-78-6 Ester
J n-heptan 142-82-5 Nasycený uhlovodík
K Hydroxid sodný (40%) 1310-73-2 Anorganická báze
L Kyselina sírová (96%) 7664-93-9 Anorganická minerální kyselina
M Kyselina dusičná (65%) 7697-37-2 Anorganická minerální kyselina
N Kyselina octová (99%) 64-19-7 Organická kyselina
O Hydroxid amonný (25%) 1336-21-6 Organická báze
P Peroxid vodíku (30%) 7722-84-1 Peroxid
S Kyselina fluorovodíková (40%) 7664-39-3 Anorganická minerální kyselina
T Formaldehyd (37 %) 50-00-0 Aldehyd

 

Jednotlivá písmena testovacích chemikálií mám napoví, proti jakým druhům chemikálií lze rukavici s úspěchem použít. Například rukavice je označena ČSN EN 374-3 kategorie AJL - Ochranná rukavice odolává proti metanolu, heptanu a louhu sodnému.

 

POZOR! Před použitím doporučujeme otestovat rukavici v konkrétní chemikálii (zvláště roztoky a směsy). Odolnost materiálu rukavice proti pronikání chemikálie záleží na době jejího působení.